تارتلت میوه های تابستانی

خمیر تارت (طبق ستور داده شده در ادامه مطلب)
کرم پاتیسیر (طبق ستور داده شده در ادامه مطلب)
روغن مایعمقداری برای چر
خامه قنادی (فرم گرفته)200 گرم
میوه های دلخواه تازه (یا کمپوت )به تعداد لازم
بریلو سادهبه مقدار لازم


خمیر تارتلت - طبق دستور داده‌شده
کرم پاتیسیر - طبق دستور داده‌شده
روغن مایع – مقداری برای چرب کردن
خامه قنادی فرم‌گرفته - ۲۰۰ گرم
میوه‌های دلخواه تازه یا کمپوت - به تعداد لازم
بریلو ساده - به مقدار لازم


آماده‌سازی